રહું  છું  યાદમાં  તારી   મને   ચર્ચામાં  રસ  છે  ક્યાં !

ફરક  રેખા હું ક્યાં  દોરું? પ્રણય  ક્યાં છે,હવસ ક્યાં છે !
ભલે    બેઠો    હજારો    વાર  એનો      હાથ  ઝાલીને,

પરંતુ    એ    ન    સમજાયું   હજી પણ નસ  ક્યાં  છે .
સમય ચાલ્યો ગયો, જ્યારે  અમે  મૃગજળને પીતા’તા,

હતી  જે    એક  જમાનામાં  હવે એવી  તરસ  ક્યા છે !
અહીં    તો    એક   ધારી   જિંદગી વીતી છે  વર્ષો થી,

તમે  માનો   કે જીવનના  બધા  સરખા  દિવસ ક્યાં છે.

-મરીઝ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s