જિંદગીની વાત – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

હર ગઝલરૂપે જીવાતી જિંદગીની વાત છે !
સર્વ સુખદુઃખથી ભરી દિવાનગીની વાત છે !

માત્ર બુદ્ધિથી સમજવા આમ ફાંફાં માર નહીં,
આંખ મીંચી જો જરી, આ બંદગીની વાત છે.

હર વખત કેવળ કુતૂહલવશ ન જો ટોળા મહીં,
લાજ લુંટાઈ રહી…….., શરમિંદગીની વાત છે !

ના થતી તેથી દવાની કે દુઆઓની અસર,
ખૂબ પીડે છે એ મનની માંદગીની વાત છે !

મ્હેલનો માણસ કદી સમજી શકે ના ‘હર્ષ’ આ,
બાદશાહી તો ખરેખર સાદગીની વાત છે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s