રસધાર 2

પેપર માં આવતો નિબંધ 

અને….

જીવન માં બંધાતો સંબંધ

જો આપણો મન ગમતો હોય 

તો નિબંધ માટે શબ્દ 

અને 

સંબંધ માટે લાગણી 

કોઇ દિવસ નથી ખુટતી..

સમયનો દરિયો ઇંતઝારની અગનમાં,

                બળી બળીને રણ થઇ ગયો………

બાકી હું ક્ષણ ક્ષણ ખરચી ને, સહેલ કરવા,

             ફુરસદની હોડી લઇને આવી’તી………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s