રસધાર 1

​-ઘઉં ખાવાથી શરીર ફૂલે , ‘ને જવ ખાવાથી ઝૂલે ;

 મગ ને ચોખા ના ભૂલે , તો બુદ્ધિના બારણા ખુલે …
-ઘઉં તો પરદેશી જાણું , જવ તો છે દેશી ખાણું ;

 મગ ની દાળ ને ચોખા મળે , તો લાંબુ જીવી જાણું …
-ગાયના ઘી માં રસોઈ રાંધો , તો શરીરનો મજબૂત બાંધો ;

 ‘ને તલના તેલની માલીશ થી , દુઃખે નહિ એકે ય સાંધો …
-ગાયનુ ઘી છે પીળું સોનુ , ‘ને મલાઈ નું ઘી ચાંદી ;

 હવે વનસ્પતિ ઘી ખાઈને , થાય સારી દુનિયા માંદી …
-મગ કહે હું લીલો દાણો , ‘ને મારે માથે ચાંદું ;

 બે ચાર મહિના મને ખાય , તો માણસ ઉઠાડું માંદું …
-ચણો કહે હું ખરબચડો , મારો પીળો રંગ જણાય ;

 જો રોજ પલાળી મને ખાય , તો ઘોડા જેવા થવાય …
-રસોઈ રાંધે જો પીત્તળમાં , ‘ને પાણી ઉકાળે તાંબુ ;

 જો ભોજન કરે કાંસામાં , તો જીવન માણે લાબું …
-ઘર ઘર માં રોગના ખાટ્લા , ‘ને દવાખાના માં બાટલા ;

 ફ્રીજ ના ઠંડા પાણી પીને , ભૂલી ગયા છે માટલા …
-પૂર્વે ઓશીકે વિદ્યા મળે , દક્ષિણે ધન કમાય ;

 પશ્ચિમે ચિંતા ઉપજે , ‘ને ઉત્રરે હાનિ થાય …
-ઊંધો સુવે તે અભાગ્યો , ચતો સુવે તે રોગી ;

 ડાબે તો સૌ કોઈ સુવે , જમણે સુવે તે યોગી …
-આહાર એ જ ઔષધ છે , ત્યાં દવાનુ શું કામ ;

 આહાર વિહાર અજ્ઞાનથી , દવાખાના થાય છે જામ …
-રાત્રે વહેલા જે સુવે , વહેલા ઉઠે તે વીર ;

 પ્રભુ ભજન પછી , કરે ભોજન ; એ નર વીર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s