ભાગ્ય ને બીજી પેઢી નથી હોતી અને

પુરુષાર્થ ને આખો વંશ હોય છે…

નસીબ નું ક્યારેય કોઈ ઝુંટવી શકતું નથી,
અને ઝૂંટવી જાય એ ક્યારેય નસીબ 

માં હોતું નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s